5. Gedragscode S.V. NOPFY

5. Gedragscode S.V. NOPFY

De gedragscode is opgesteld met het doel om een veilige omgeving te creëren voor alle leden van s.v. NOPFY. 

5.1 Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag  is onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Het gaat hier om de volgende onderlinge gedragingen:

- Seksuele intimidatie: een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden.

- Discriminatie: iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.

- Agressie, geweld en pesten: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

- Pesten: het stelselmatig toebrengen van fysiek, verbaal of psychologische schade. Dit komt o.a. voor in de vorm van sociaal isoleren (iemand negeren of buitensluiten), het werk onmogelijk maken (informatie achterhouden, bestanden wissen, e.d.), bespotten en roddelen.

5.2 Sancties

Wij keuren elke vorm van ongewenst gedrag af. Ongewenst gedrag wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd binnen s.v. NOPFY. Aan de hand van de ernst van het gedrag wordt de sanctie bepaald. Onder sancties vallen: waarschuwingen, verwijderd worden van een activiteit of een schorsing. 

- Waarschuwing: bij ongewenst gedrag kan een lid een waarschuwing krijgen. Dit wordt schriftelijk genoteerd. Als een lid dan weer de regels overtreedt of ongewenst gerdrag vertoont kan er terug verwezen worden naar de eerste waarschuwing.

- Verwijdering van een activiteit: Indien nodig kan een lid van een activiteit verwijderd worden. Hiervoor is ten alle tijden toestemming van het bestuur voor nodig.

- Schorsing: Het bestuur kan een schorsing opleggen. De termijn van de schorsing wordt door het bestuur bepaald. Deze wordt schriftelijk binnen 7 werkdagen na het incident opgelegd aan het betreffende lid. Zowel het lid als het bestuur hebben de mogelijkheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het bestuur zal op het moment dat er een schorsing plaatsvind, dit melden aan de HAN.

Het bestuur kan de sanctiemogelijkheden (in het Huishoudelijk Regelement en Statuten vastgelegd) toepassen bij grensoverschrijdend gedrag, bij alcoholgebruik door minderjarigen en bij drugsgebruik (hier valt geen alcohol onder). Hiervoor hoeft niet eerst een waarschuwing uitgevaardigd te worden. Sancties worden ten aller tijden uitgevoerd met toestemming van het bestuur.