6. Commissies

6. Commissies

De vereniging telt 9 vaste commissies. Deze zijn: activiteitencommissie, feestcommissie, fotocommissie, introductiecommissie, kascommissie, paramedisch presenteert, reiscommissie, reünistencommissie en studie-inhoudelijke commissie.

Er kunnen altijd, als daar behoefte aan is, commissies worden geschrapt of nieuwe commissies worden opgericht door het bestuur. Het bestuur heeft het recht de commissies van verplichtingen te ontheffen.

Uitgebreidere uitleg van elke commissie staat in het beleidsplan en op de website.

Voor elke commissie geldt;

-          De commissie wordt (in principe) door het bestuur samengesteld op een door het bestuur gekozen wijze;

-          Alle commissies moeten bestaan uit studerende leden aan de opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie en   Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

-          Elke commissie heeft een voorzitter, wie gekozen wordt door het bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn of haar commissie.

-          De commissie dient binnen het door het bestuur beschikbaar gestelde budget te blijven. Dit jaar hebben niet alle commissies een budget. Zij zullen ervoor zorgen dat zij geen verlies draaien dit jaar.

-          Voor activiteiten waar de penningmeester van het bestuur niet bij aanwezig kan zijn, kan de penningmeester van de commissie een voorschot aanvragen. Beide bankpassen van het bestuur zijn persoonlijk en mogen niet worden uitgeleend.

-          De commissie draagt zelf zorg voor de realisatie en de evaluatie van hun activiteiten.

-          De commissie draagt zorg voor het opstellen van een draaiboek van haar activiteiten, met daarin een tijdsafbakening, het budget en een lijst van personen die aan een bepaalde activiteit meewerken.

-          Geen enkele commissie is gemachtigd zelfstandig een contract te ondertekenen. Dit gaat altijd in samenspraak met de commissaris extern en/of penningmeester.

-          De commissie verzorgt zelf het maken van haar promotie. Deze sturen zij door naar de commissaris promotie, die er voor zorgt dat het op het juiste social media kanaal komt.

-          De commissie notuleert de in de commissievergaderingen genomen besluiten en archiveert deze notuleren.

-          De commissies hebben geen recht om zelf offertes te accepteren. Hiervoor wordt de penningmeester geraadpleegd.

-          Aankopen dienen door de commissies overlegd te worden met het zittende bestuur.

6.1 Lustrumcommissie

Wanneer de vereniging haar lustrumjaar viert bestaat er in het lustrumjaar een lustrumcommissie. De lustrumcommissie zal ervoor zorgen dat het lustrum van NOPFY groots gevierd gaat worden. Na het lustrumjaar houdt deze commissie op met bestaan.

6.2 NOPFY-weekend

De activiteitencommissie organiseert ieder jaar het NOPFY-weekend voor alle actieve leden. Dit weekend wordt georganiseerd met als doel een gezellig weekend met alle actieve leden voor de binding tussen de leden.

6.3 Verenigingskleding

Alle actieve leden krijgen een verenigingsshirt. Dit is een zwart T-shirt met naam en logo van NOPFY. De T-shirts worden besteld via het bestuur. Actieve leden zijn verplicht dit shirt te dragen tijdens activiteiten georganiseerd door hun commissie. Daarnaast is het bestuur altijd verplicht om het shirt te dragen tijdens vereniging gerelateerde activiteiten. 

6.4 Intentieverklaring

Vanaf verenigingsjaar 2022-2023 is ieder commissielid verplicht de intentieverklaring te ondertekenen. Deze verklaring is opgesteld door het bestuur en licht de rechten en plichten van een commissielid toe.